OZPN

Komunikat WGiE – terminarze, przełożenia, transfery.

Wydział Gier i Ewidencji OZPN w Lesznie przedstawia informacje   dot. Regulaminu Rozgrywek Wielkopolskiego ZPN dla IV ligi i klas niższych, na sezon 2018/2019.

1. Terminarze rozgrywek wiosna ’19:
– dostępne są w systemie Extranet

/terminy meczów oraz miejsce w roli gospodarza należy uzupełnić w systemie do dn. 31.01.2019 r./,  po wyznaczonym terminie WGiE ustali terminy spotkań.
W 2019 roku zmiana czasu z zimowego na letni wypada 31 marca.

 

Wyciąg z Regulaminu Rozgrywek.

VI. Zasady Rozgrywek

§ 19
10. Drużyny biorące udział w meczach mistrzowskich w ramach rozgrywek prowadzonych na szczeblu Związku są uprawnione do wymiany zawodników następującej liczby zawodników:
A. IV Liga – 4 zawodników
B. Liga Międzyokręgowa – 4 zawodników
C. Klasa Okręgowa – 6 zawodników
D. Klasa A – 6 zawodników
E. Klasa B – 6 zawodników
F. Junior A1-A2 – 7 zawodników
§ 21
1. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem wnioskować za pomocą systemu Extranet do Wydziału Gier Ewidencji o zmianę daty zawodów bez zgody przeciwnika. Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego. Wydział Gier i Ewidencji dokonuje zmiany terminu, który będzie generowany automatycznie z systemu Extranet na konto administratorów zainteresowanych klubów. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.
2. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier i Ewidencji za pomocą systemu Extranet. Klub zwracający się o zmianę terminu, wskazuje przyczynę, proponuje nowy termin i godzinę rozegrania zawodów. Po uzyskaniu akceptacji przeciwnika, Wydział Gier i Ewidencji dokonuje zamiany terminu. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia na konto właściwego organu prowadzącego rozgrywki opłaty w wysokości:
A. IV Liga – 200 zł
B. Liga Międzyokręgowa – 200 zł
C. Klasa Okręgowa – 200 zł
D. Klasa A – 150 zł
E. Klasa B – 120 zł
F. I LWJA1-A2; B1-B2 – 150 zł
G. Juniorzy A1-A2; B1-B2 – 120 zł
H. Klasy młodsze – 100 zł

3. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

4. W uzasadnionych wypadkach Wydział Gier i Ewidencji może dokonać zmiany terminu z urzędu, ogłosić zakaz gry lub uznać mecz za nieodbyty bez przyznania punktów. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.

5. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe więcej niż trzech zawodników jednego klubu stanowi podstawę do przełożenia zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin, na wniosek zainteresowanego klubu lub Wydziału Szkolenia z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia terminu określonego terminarzem rozgrywek.

 

Uwaga:
– zmiana terminu meczu /poniżej 14 dni/, nie jest gwarancją obsady sędziowskiej; /szczególnie na 2-3 dni do meczu/.

 

Transfery:
1. Wszystkie dokumenty Klubu pozyskującego /umowa; dowód wpłaty zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2018/2019; inne/ należy umieścić w systemie Extranet;
2. zaakceptowanie przez Klub odstępujący;
3. zaakceptowanie przez tut. Związek.

 

Biuro OZPN Leszno
Wydział Gier i Ewidencji
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Lesznie

  • Tagi
Zobacz także