OZPN

Komunikat – Kolegium Sędziów

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lesznie informuje, że w dn. 9 stycznia br. odbyło się spotkanie Przewodniczących Wydziałów: Szkolenia, Dyscypliny, Kolegium Sędziów, Gier i Ewidencji; dot. Regulaminu Rozgrywek Wielkopolskiego ZPN na sezon 2017/2018.

 

Przedstawiamy informacje cz. VI – Sędziowie!

 

Wyciąg z Regulaminu Rozgrywek.

 

V. SĘDZIOWIE

§ 16

1. Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN lub właściwe Kolegium Sędziów Okręgowego ZPN.

2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent lub sędzia techniczny uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów asystentów.

3. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przez wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów.

4. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego. W przypadku gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo do prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obydwu drużyn.

5. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone osobiście organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów, lub wysłane drogą pocztową, listem poleconym priorytetowym na adres organu prowadzącego rozgrywki. 6. Każde zawody mistrzowskie – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego, muszą być rozegrane, jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je jako zawody towarzyskie jest nieważna. 7. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt opóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.

§ 17

1. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

A. protokół weryfikacji boiska wraz z licencją klubową, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu.

B. protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych

C. licencję trenerską, której numer i datę ważności sędzia osobiście wpisuje lub potwierdza podpisem prawdziwość wpisu w protokole zawodów.

 

2. Sędzia zawodów zobowiązany jest do:

A. Sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności lub nieobecności.

B. Sprawdzenia, przed zawodami czy osoba wpisana do sprawozdania jako trener drużyny ma przy sobie oryginał ważnej licencji trenerskiej. Datę ważności licencji trenerskiej sędzia potwierdza podpisem. W przypadku jej braku sędzia musi wpisać ten fakt do załącznika z zawodów.

C. Sprawdzenia czy stan bramek nie zagraża bezpieczeństwu zawodników oraz czy są one dobrze przymocowane do podłoża i zabezpieczone przed przewróceniem się. (w przypadku wykorzystania bramek mobilnych)

D. Wypełnienia sprawozdania z zawodów.

E. Wypełnienia rubryki „Zmiany zawodników” bezpośrednio po zakończeniu zawodów i potwierdzić ich prawidłowość poprzez podpis Kierownika lub kapitana drużyny.

F. Wypełnienia załącznika do sprawozdania w trzech egzemplarzach w którym odnotowuje udzielone napomnienia, wykluczenia (w przypadku bezpośredniej czerwonej kartki sędzia umieszcza w załączniku opis przewinienia) oraz inne zajścia mające wpływ na przebieg meczu. Wszystko to musi być przedstawione kierownikom drużyn w ich obecności, którzy są zobowiązani opis podpisać. Jeden egzemplarz załącznika otrzymuje kierownik drużyny gospodarzy, jeden kierownik drużyny gości. Pozostałe dołącza się do sprawozdania.

 

3. Sędziowie zobowiązani są w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania do:

 

A. wprowadzenia sprawozdania do systemu EXTRANET;

B. przesyłane sprawozdania drogą pocztową w jednym egzemplarzu listem polecony priorytetowym lub dostarczyć osobiście do siedziby organu prowadzącego rozgrywki we wskazanym terminie; W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – wtorek/środa/czwartek – sobota/niedziela oraz przedostatniej i ostatniej kolejki IV ligi i Klasy Okręgowej sędzia zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów do:

C. wprowadzenia sprawozdania do systemu EXTRANET

D. dostarczyć sprawozdanie osobiście do organu prowadzącego rozgrywki lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

4. Obserwatorzy zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Dyscypliny raporty obserwatora w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania zawierające wykaz kar wykluczenia oraz innych nieregulaminowych zdarzeń.

§ 18

1. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają bezpośrednio po zawodach (gotówką) ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.

2. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom, obserwatorom i delegatom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.

3. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu lub obserwatorowi bezpośrednio po zawodach, zastosowanie mają przepisy art. 105 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Kolegium Sędziów OZPN Leszno.

  • Tagi
Zobacz także